Premier Tusk: w Baranowie powstanie najnowocześniejsze lotnisko w Europie - Dziennik Związkowy | Polish Daily News (2024)

W Baranowie, między Łodzią a Warszawą, powstanie nowe lotnisko i będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie – zapowiedział w środę premier Donald Tusk. Jak dodał, rząd rezygnuje z koncepcji budowy linii kolejowych, przecinających się w Baranowie.

„W naszym projekcie koleje nie będą budowane od nowa, żeby się łączyć w Baranowie” – oświadczył Tusk podczas konferencji prasowej, dodając, że taka koncepcja oznacza też ograniczenie skali wywłaszczeń pod nowe linie kolejowe.

Dodał, że zamiast tego rząd proponuje połączenia kolejami wszystkich dużych polskich miast. „Koleje, które proponujemy, to połączenia polskich miast między sobą, to relatywnie gęsta sieć łącząca realne skupiska ludzi i obsługująca realne potoki pasażerów” – stwierdził szef rządu.

„Polska stanie się jednym wielkim megalopolis i to wkrótce. Zobaczymy to jeszcze tu, jak wszyscy siedzimy, za kilka lat, co oznacza, że w ten projekt nowoczesnej komunikacji włączone będą wszystkie duże miasta w Polsce i że sieć kolejowa, którą proponujemy i którą już rozpoczęliśmy – jesteśmy już w fazie projektów i przygotowań finansowania – to będą koleje, które łączą polskie miasta między sobą” – powiedział szef rządu.

Jak stwierdził premier Donald Tusk, początkiem budowy nowej sieci kolejowej będzie tzw. „Y”, czyli linia kolei dużych prędkości, łącząca Warszawę z Łodzią, a następnie – w okolicy Sieradza- rozgałęziająca się w kierunku Poznania i Wrocławia. Zaznaczył też, że na autostradzie Warszawa-Łódź powstaną trzeci i czwarty pas ruchu.

Premier zapowiedział także, że rząd, tam gdzie zaistnieje potrzeba, będzie wspierał rozwój lotnisk regionalnych. Dodał, że lotnisko w Modlinie zostanie rozbudowane i zmodernizowane pod kątem tanich linii lotniczych, zyska też połączenie kolejowe z Warszawą, usprawnione zostanie też połączenie drogowe z Modlinem.

Tusk stwierdził też, że rządowi zależy, by LOT stał się jedną z największych firm lotniczych, co oznacza konieczność uzupełnienia floty do ponad 130 samolotów, w tym ok. 30 szerokokadłubowych. Szef rządu zapowiedział też pilną modernizację lotniska na Okęciu.

„Lotnisko Okęcie zostanie pilnie zmodernizowane. Kilka lat temu przerwano prace modernizacyjne, musimy teraz jak najszybciej wrócić do modernizacji i usprawnienia lotniska na Okęciu. To samo dotyczy także Modlina i jego modernizacji” – powiedział premier.

Obecny na konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek poinformował, że przeniesienie komercyjnego ruchu lotniczego z warszawskiego lotniska Chopina na nowe lotnisko w Baranowie jest planowane na rok 2032.

Dodał, że obecny harmonogram przewiduje, że pozwolenie na budowę dla lotniska zostanie uzyskane w 2026 r., zakończenie budowy tunelu i podziemnej stacji kolejowej w Baranowie planowane jest na 2029 r., a zakończenie budowy lotniska to rok 2031.

Do tego czasu gotowy będzie odcinek kolei dużych prędkości Warszawa-Łódź przez Baranów i zakończona będzie modernizacja autostrady A2, czyli rozbudowa o nowe pasy ruchu – wyjaśnił Lasek.

Jak dodał, aby PLL LOT był na nowym lotnisku centralnym najważniejszym graczem, polskie linie muszą być przygotowane na objęcie co najmniej 50 proc. tzw. slotów, a rząd zakłada, że niezbędne minimum to 60 proc.

Lasek poinformował też, że do 2032 roku flota Polskich Linii Lotniczych LOT ma się powiększyć do 135 samolotów, co będzie oznaczało niemal jej podwojenie, gdyż obecnie LOT dysponuje ponad 70 samolotami. Dodał, że samolotów szerokokadłubowych ma być 29.

Pełnomocnik przypomniał też, że za poprzedniego rządu spółka CPK poszukiwała prywatnego zagranicznego inwestora i udało się go znaleźć za cenę „trudno akceptowalnych ustępstw”. Do wstępnego porozumienia z potencjalnym inwestorem nie miała dostępu Prokuratoria Generalna, dopiero obecnie powstaje opinia, która będzie podstawą do decyzji o dalszej współpracy – poinformował pełnomocnik.

Z informacji przekazanej przez pełnomocnika wynika ponadto, że szacowany koszt wybudowania lotniska krajowego w Baranowie wraz z inwestycjami towarzyszącymi, czyli włączeniem portu w ciąg dróg publicznych oraz realizacja kolei dużych prędkości, to 131 mld zł do 2032 roku.

„Dzisiaj rozmawiamy o kwocie 131 mld zł do 2032 roku, z czego część lotniskowa – na inwestycje lotniskowe, ma kosztować 42,7 mld zł, natomiast część kolejowa (…), sam +Y+ będzie kosztował około 80 mld zł” – powiedział pełnomocnik. Dodał, że przewidziano też możliwość zainwestowania 8 mld zł w ten projekt przez inwestora prywatnego.

Wyjaśnił, że 80 mld zł to koszt wybudowania linii kolejowej, tzw. „Y” o długości 480 km z Warszawy przez Łódź do Poznania i do Wrocławia.

Lasek przypomniał, że poprzedni rząd założył, że koszt wybudowania CPK wraz z kolejami dużych prędkości miał wynieść 155 mld zł. Pełnomocnik dodał, że kwota 131 mld zł wynika z optymalizacji tego planu, a nie rezygnacji z pewnych inwestycji.

Pełnomocnik wyjaśnił, że finansowanie pokryte skarbowymi papierami wartościowymi wyniesie 57 mld zł.

Z kolei obecny na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak przekazał, że zakończenie budowy kolejowego „Y”, który ma połączyć Warszawę z Poznaniem i Wrocławiem ma nastąpić do połowy przyszłego dziesięciolecia. Dodał, że w październiku ogłoszony ma być na zakup pociągów do obsługi nowych tras kolejowych.

Wiceszef resortu infrastruktury na środowej konferencji prasowej podkreślił, że pasażerowie mają odczuć pozytywne efekty inwestycji na trasach z Warszawy do Łodzi, Białegostoku i Poznania, ale także na liniach regionalnych.

Malepszak poinformował, że „realny harmonogram” przewiduje, iż tzw. kolejowy „Y”, który ma połączyć Warszawę z Poznaniem i Wrocławiem, miałby powstać do połowy przyszłego dziesięciolecia.

Zapowiedział również ogłoszenie w październiku przetargu na zakup pociągów do obsługi nowych tras kolejowych.

Podczas konferencji, jej uczestnicy, mówiąc o projekcie nowego lotniska w Baranowie, nie używali nazwy Centralny Port Komunikacyjny.(PAP)

Autor: Łukasz Pawłowski

Premier Tusk: w Baranowie powstanie najnowocześniejsze lotnisko w Europie - Dziennik Związkowy | Polish Daily News (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated:

Views: 6404

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.